بازی شهر خودرو و استقلال (لیگ برتر خلیج فارس، 6 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی