بازی صنعت نفت آبادان و شهر خودرو (لیگ برتر خلیج فارس، 28 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی