بازی گل گهر سیرجان و شهر خودرو (لیگ برتر خلیج فارس، 23 اسفند)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی