بازی شهر خودرو و ذوب آهن (لیگ برتر خلیج فارس، 18 اسفند)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی