بازی نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان (لیگ برتر خلیج فارس، 6 بهمن)

ویدیو‌های بازی نفت مسجد سلیمان و صنعت نفت آبادان

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی