بازی ذوب آهن و شهر خودرو (لیگ برتر خلیج فارس، 29 مهر)

ویدیو‌های بازی ذوب آهن و شهر خودرو

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی