بازی آ. ا. ک آتن و Universitatea Craiova (لیگ اروپا، 24 مرداد)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی