بازی Universitatea Craiova و آ. ا. ک آتن (لیگ اروپا، 17 مرداد)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی