بازی فاینورد و ویتسه (لیگ هلند، 21 اردیبهشت)

فاینورد
تعویق
ویتسه
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی