بازی ویتسه و اسپارتا روتردام (لیگ هلند، 7 اردیبهشت)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی