بازی آژاکس و ویتسه (لیگ هلند، 4 اردیبهشت)

آژاکس
22:15
ویتسه
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی