بازی ویتسه و وال‌ویک (لیگ هلند، 23 فروردین)

ویتسه
تعویق
وال‌ویک
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی