بازی اوترخت و ویتسه (لیگ هلند، 24 اسفند)

اوترخت
23:15
ویتسه
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی