بازی پارما و جنووا (سری آ ایتالیا، 28 مهر)

پارما
5 - 1
پایان
جنووا

اتفاقات