بازی لیختن اشتاین و یونان (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 3 فروردین)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی