بازی لهستان و رژیم اشغال‌گر (انتخابی یورو ۲۰۲۰، 20 خرداد)