بازی عراق و ویتنام

عراق
3 - 2
پایان
ویتنام
پایان بازی
90′
علی عدنان کاظم
82′
فان وان دوک دوان وان هائو
78′
ولید سالم علا مهاوی
65′
لونگ ژوان ترونگ گوین هوی هونگ
63′
گوین کونگ فونگ ها دوک چین
60′
همام طارق
58′
اسامه رشید همام طارق
48′
دو دوی مان
42′
گوین کونگ فونگ
37′
فرانس پطرس بشار رسن
35′
مهند علی
24′
علی فائز (گل به‌خودی)
18′
اسامه رشید
1′
گوین ترونگ هوانگ
شروع بازی
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی