بازی اردن و سوریه

اردن
2 - 0
پایان
سوریه
پایان بازی
85′
موسی التعمری احمد الارسان
82′
جهاد الباعور خالد المبیض
80′
موسی التعمری
80′
جهاد الباعور
70′
فهد یوسف یوسف قلفا
52′
یوسف الرواشده احمد سمیر
46′
ماردیک ماردیکیان محمود المواس
43′
طارق زاید موسی التعمری
33′
عبدالملک عنیزان
26′
موسی التعمری یوسف الرواشده
2′
ماردیک ماردیکیان
شروع بازی