بازی هند و امارات

هند
0 - 2
پایان
امارات
پایان بازی
88′
علی مبخوت علی البلوشی
79′
اودانتا سینگ جکیچاند سینگ
75′
عامر عبدالرحمان محمد احمد
73′
سوباسیش بوس
70′
آنیرود تاپا رولین بورگس
63′
خمیس اسماعیل ماجد حسن
51′
آشیک کورونیان
46′
هالیچالان نرزاری ججه للپخلوا
41′
خلفان مبارک علی مبخوت
شروع بازی
امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی