بازی

0 - 3
پایان
پایان بازی
88′
پاتریک ریشلت کورت دیزون
85′
جان پاتریک اشتراوس مانوئل اوت
80′
گائو لین یو دابائو
80′
یو دابائو
73′
فنگ شیائوتینگ
72′
ژائو ژوری یو هانچائو
66′
کارلی دی مورگا فیل یانگ هازبند
66′
وو لی هائو جونمین
55′
دایسوکه ساتو
40′
وو لی هائو جونمین
34′
آلوارو سیلوا
شروع بازی