بازی ترکمنستان و ازبکستان

پایان بازی
76′
اودیل احمدف فوزیل موسایف
71′
انزور اسماعیلف
68′
جواهر سیدیکوف اکرام علی‌بایف
65′
ارسلانمیرات امانوف میخائیل تیتوف
46′
وحید اورازاهدوف آلتمیمیرات آنادوردیف
46′
اکمل شوراخمدوف داورون خاشیمف
44′
وحید اورازاهدوف میرات آنایف
44′
احمد آتایف میرات آنایف
42′
الدور شومورودوف جلال الدین ماشاریپف
40′
جلال الدین ماشاریپف
24′
الدور شومورودوف اوتابک شوکوروف
17′
جواهر سیدیکوف دوستونبک خمدموف
شروع بازی

بازیکنان ذخیره ترکمنستان و ازبکستان