بازی عمان و ترکمنستان

عمان
3 - 1
پایان
ترکمنستان
پایان بازی
93′
محمد السملمی صلاح الیحیائی
91′
محمد الغسانی
86′
خالد خلیفه الهجری صلاح الیحیائی
84′
محسن الغسانی احمد کنو
83′
آلتمیمیرات آنادوردیف میخائیل تیتوف
79′
ساپاروف
74′
خالد البریکی محمد الغسانی
72′
احمد آتایف
68′
روسلان مینگازوف ارسلانمیرات امانوف
61′
محمد الحسنی جمیل الیحمدی
54′
سردار گلدیف
46′
رسول هوجایف احمد آتایف
41′
آلتمیمیرات آنادوردیف
36′
خالد البریکی
35′
آلتمیمیرات آنادوردیف
22′
حارب السعدی
20′
احمد کنو
شروع بازی

بازیکنان ذخیره عمان و ترکمنستان