بازی امارات و بولیوی

امارات
0 - 0
پایان
بولیوی
پایان بازی
88′
اسماعیل الحمادی اسماعیل مطر
86′
José Sagredo H. Céspedes
83′
عمر عبدالرحمن احمد بارمان
82′
G. Álvarez J. Ribera
71′
R. Cardozo J. Campos
67′
Saif Rashed Mohamed Al Akbari
67′
Mahmoud Khamis
63′
D. Wayar D. Bejarano
63′
L. Vaca L. Justiniano
63′
L. Vaca H. Vaca
62′
G. Álvarez
شروع بازی