بازی اردن و عربستان سعودی

پایان بازی
91′
عمر هوساوی محمد الفتیل
84′
علی البلیهی
78′
سلمان الفرج یحیی الشهری
77′
سعید المرجان یوسف الرواشده
70′
احمد سمیر
65′
Mahmoud Al Mardi احمد الارسان
64′
عبیده السمیره احمد سمیر
63′
احسان حداد فارس زاید
59′
فهد المولد هتان باهبری
58′
عبدالعزیز البیشی فهد المولد
53′
عمر هوساوی
49′
یاسن البخت
46′
Haroune Camara عبدالرحمان غریب
40′
عبیده السمیره
9′
محمد الباشا
شروع بازی