بازی امارات و هندوراس

امارات
1 - 1
پایان
هندوراس
پایان بازی
90′
Mohammed Al Menhali محمد احمد
86′
عمر عبدالرحمن ماجد حسن
84′
اسماعیل مطر بندر محمد
79′
خمیس اسماعیل احمد بارمان
57′
خلفان مبارک اسماعیل الحمادی
32′
عمر عبدالرحمن اسماعیل مطر
18′
R. Quioto
شروع بازی