بازی عربستان سعودی و عراق

پایان بازی
95′
Raad Faner احمد ابراهیم خلف
94′
عبدالعزیز البیشی عبدالرحمان غریب
94′
احمد یاسین
90′
سالم الدوسری Haroune Camara
86′
امجد عطوان Safa Abdullah
85′
یحیی الشهری عبدالله الخبیری
75′
حسین المقهوی عبدالرحمان غریب
71′
مهند علی علا مهاوی
64′
Mustafa Nadhim علی فائز
58′
Mahdi Kamil اسامه رشید
56′
Mohammed Kanoo عبدالعزیز البیشی
56′
Abdulfattah Mohamed Adam هتان باهبری
55′
حسین علی Justin Meram
46′
محمد داوود مهند علی
46′
Mustafa Nadhim
شروع بازی

بازیکنان ذخیره عربستان سعودی و عراق