پارس جنوبی جم ماشین سازی تبریز

پایان بازی
120′
عزیز معبودی
116′
محمد خرم‌ الحسینی
91′
حامد نورمحمدی
76′
مسیح زاهدی
71′
فرید بهزادی کریمی
59′
احمد موسوی
57′
امیر میربزرگی
46′
احمد موسوی
شروع بازی