بازی آستراس تریپولیس و آ. ا. ک آتن (سوپر لیگ یونان، 10 شهریور)