بازی اوستی ناد اورلیتسی و آ. ا. ک آتن (سوپر لیگ یونان، 28 مهر)

امتیازتفاضلگل خوردهگل زدهباختمساویبردبازی