بازی تورینو و تیرول جنوبی

پایان بازی
84′
S. Mazzocchi S. Antezza
81′
سیمونه ادرا الکس برنگوئر
80′
ویتوریو پاریجینی توماس رینکون
72′
روبرتو سوریانو اولا آینا
67′
H. Fink T. Morosini
65′
روبرتو سوریانو
53′
M. Procopio G. Turchetta
43′
R. Costantino
24′
روبرتو سوریانو سیمونه زازا
شروع بازی