بازی پدیده و صنعت نفت آبادان

پایان بازی
90′
یونس شاکری
شروع بازی