بازی برایتون و رايووايکانو (دوستانه، 15 مرداد)

اتفاقات