بازی چوکا تالش و آرمان گهر (جام آزادگان، 5 بهمن)

اتفاقات

ویدیو‌های بازی چوکا تالش و آرمان گهر

صعود
سقوط