لیست بازی‌های لانس و لیون

لیست بازی‌های رو در رو

یکشنبه، 14 اردیبهشت 1404،هفته 32  |  لیگ فرانسه
لیون
نامشخص
لانس
یکشنبه، 25 شهریور 1403،هفته 4  |  لیگ فرانسه
لانس
نامشخص
لیون
یکشنبه، 13 اسفند 1402،هفته 24  |  لیگ فرانسه
لیون
0 - 3
پایان
لانس
شنبه، 11 آذر 1402،هفته 14  |  لیگ فرانسه
لانس
3 - 2
پایان
لیون
یکشنبه، 23 بهمن 1401،هفته 23  |  لیگ فرانسه
لیون
2 - 1
پایان
لانس
یکشنبه، 10 مهر 1401،هفته 9  |  لیگ فرانسه
لانس
1 - 0
پایان
لیون
شنبه، 30 بهمن 1400،هفته 25  |  لیگ فرانسه
لانس
1 - 1
پایان
لیون
شنبه، 8 آبان 1400،هفته 12  |  لیگ فرانسه
لیون
2 - 1
پایان
لانس
شنبه، 14 فروردین 1400،هفته 31  |  لیگ فرانسه
لانس
1 - 1
پایان
لیون
چهارشنبه، 17 دی 1399،هفته 18  |  لیگ فرانسه
لیون
3 - 2
پایان
لانس
شنبه، 27 دی 1393  |  لیگ فرانسه
لانس
0 - 2
پایان
لیون
یکشنبه، 2 شهریور 1393  |  لیگ فرانسه
لیون
0 - 1
پایان
لانس