لیگ هلند

لیگ هلند

برنامه و جدول لیگ هلند به همراه برنامه بازی‌ها، نتایج زنده، بازی های باقیمانده و گلزنان لیگ هلند

برنامه بازیهای لیگ هلند

هفته 34
خرونینگن
خرونینگن
16:00
فورتونا سیتارد
 فورتونا سیتارد
ویتسه
ویتسه
16:00
گرافسکپ
گرافسکپ
هراکلس
هراکلس
16:00
اکسلسیر
اکسلسیر
آژاکس
آژاکس
16:00
اوترخت
اوترخت
زوواله
زوواله
16:00
وی‌وی‌وی-ونلو
وی‌وی‌وی-ونلو
ویلم
ویلم
16:00
امن
امن
آلکمار
آلکمار
16:00
پی اس وی
پی اس وی
فاینورد
فاینورد
16:00
دن هاگ
دن هاگ
هیرنفین
هیرنفین
16:00
بردا
بردا
امن
امن
16:00
خرونینگن
خرونینگن
دن هاگ
دن هاگ
16:00
ویلم
ویلم
وی‌وی‌وی-ونلو
وی‌وی‌وی-ونلو
16:00
ویتسه
ویتسه
گرافسکپ
گرافسکپ
16:00
آژاکس
آژاکس
اکسلسیر
اکسلسیر
16:00
آلکمار
آلکمار
 فورتونا سیتارد
فورتونا سیتارد
16:00
فاینورد
فاینورد
پی اس وی
پی اس وی
16:00
هراکلس
هراکلس
بردا
بردا
16:00
زوواله
زوواله
اوترخت
اوترخت
16:00
هیرنفین
هیرنفین
ویلم
ویلم
22:15
پی اس وی
پی اس وی
دن هاگ
دن هاگ
20:00
اکسلسیر
اکسلسیر
آژاکس
آژاکس
22:15
ویتسه
ویتسه
زوواله
زوواله
21:15
خرونینگن
خرونینگن
اوترخت
اوترخت
21:15
فورتونا سیتارد
 فورتونا سیتارد
بردا
بردا
20:00
فاینورد
فاینورد
آلکمار
آلکمار
22:15
هراکلس
هراکلس
هیرنفین
هیرنفین
21:15
وی‌وی‌وی-ونلو
وی‌وی‌وی-ونلو
گرافسکپ
گرافسکپ
20:00
امن
امن
پی اس وی
پی اس وی
18:15
دن هاگ
دن هاگ
خرونینگن
خرونینگن
16:00
آژاکس
آژاکس
 فورتونا سیتارد
فورتونا سیتارد
16:00
بردا
بردا
اکسلسیر
اکسلسیر
13:45
ویلم
ویلم
ویتسه
ویتسه
21:15
زوواله
زوواله
فاینورد
فاینورد
21:15
آلکمار
آلکمار
امن
امن
20:00
اوترخت
اوترخت
هراکلس
هراکلس
21:30
هیرنفین
هیرنفین
آژاکس
آژاکس
18:15
اکسلسیر
اکسلسیر
اوترخت
اوترخت
16:00
ویتسه
ویتسه
هیرنفین
هیرنفین
16:00
خرونینگن
خرونینگن
پی اس وی
پی اس وی
13:45
گرافسکپ
گرافسکپ
ویلم
ویلم
22:15
زوواله
زوواله
فاینورد
فاینورد
21:15
هراکلس
هراکلس
آلکمار
آلکمار
20:00
دن هاگ
دن هاگ
بردا
بردا
21:30
امن
امن
ویتسه
ویتسه
18:15
پی اس وی
پی اس وی
زوواله
زوواله
16:00
فورتونا سیتارد
 فورتونا سیتارد
امن
امن
13:45
هیرنفین
هیرنفین
دن هاگ
دن هاگ
22:15
اوترخت
اوترخت
هراکلس
هراکلس
22:15
بردا
بردا
ویلم
ویلم
21:15
آژاکس
آژاکس
خرونینگن
خرونینگن
20:00
اکسلسیر
اکسلسیر
گرافسکپ
گرافسکپ
20:00
آلکمار
آلکمار
فاینورد
فاینورد
22:15
هیرنفین
هیرنفین
پی اس وی
پی اس وی
20:00
زوواله
زوواله
امن
امن
22:15
آژاکس
آژاکس
 فورتونا سیتارد
فورتونا سیتارد
21:15
دن هاگ
دن هاگ
اکسلسیر
اکسلسیر
21:15
بردا
بردا
وی‌وی‌وی-ونلو
وی‌وی‌وی-ونلو
20:00
اوترخت
اوترخت
خرونینگن
خرونینگن
22:15
گرافسکپ
گرافسکپ
هراکلس
هراکلس
21:15
ویلم
ویلم
ویتسه
ویتسه
20:00
آلکمار
آلکمار
آژاکس
آژاکس
18:15
پی اس وی
پی اس وی
زوواله
زوواله
16:00
امن
امن
اوترخت
اوترخت
16:00
فاینورد
فاینورد
بردا
بردا
13:45
وی‌وی‌وی-ونلو
وی‌وی‌وی-ونلو
آلکمار
آلکمار
23:15
خرونینگن
خرونینگن
هیرنفین
هیرنفین
23:15
اکسلسیر
اکسلسیر
گرافسکپ
گرافسکپ
22:15
هراکلس
هراکلس
دن هاگ
دن هاگ
21:00
ویتسه
ویتسه
اکسلسیر
اکسلسیر
19:15
زوواله
زوواله
خرونینگن
خرونینگن
17:00
دن هاگ
دن هاگ
آلکمار
آلکمار
17:00
آژاکس
آژاکس
هراکلس
هراکلس
23:15
ویتسه
ویتسه
بردا
بردا
22:15
اوترخت
اوترخت
فاینورد
فاینورد
22:15
ویلم
ویلم
هیرنفین
هیرنفین
21:00
گرافسکپ
گرافسکپ
امن
امن
17:00
هراکلس
هراکلس
ویتسه
ویتسه
17:00
فاینورد
فاینورد
زوواله
زوواله
14:45
آلکمار
آلکمار
ویلم
ویلم
23:15
گرافسکپ
گرافسکپ
دن هاگ
دن هاگ
22:15
هیرنفین
هیرنفین
پی اس وی
پی اس وی
22:15
بردا
بردا
اوترخت
اوترخت
22:30
خرونینگن
خرونینگن
فاینورد
فاینورد
19:15
امن
امن
آژاکس
آژاکس
17:00
زوواله
زوواله
گرافسکپ
گرافسکپ
14:45
دن هاگ
دن هاگ
ویتسه
ویتسه
23:15
بردا
بردا
اکسلسیر
اکسلسیر
22:15
پی اس وی
پی اس وی
هیرنفین
هیرنفین
22:15
ویلم
ویلم
هراکلس
هراکلس
21:00
اوترخت
اوترخت
ویلم
ویلم
19:15
آلکمار
آلکمار
امن
امن
17:00
ویتسه
ویتسه
پی اس وی
پی اس وی
17:00
فاینورد
فاینورد
دن هاگ
دن هاگ
14:45
آژاکس
آژاکس
بردا
بردا
23:15
خرونینگن
خرونینگن
زوواله
زوواله
22:15
گرافسکپ
گرافسکپ
اوترخت
اوترخت
21:00
اکسلسیر
اکسلسیر
گرافسکپ
گرافسکپ
19:15
اوترخت
اوترخت
خرونینگن
خرونینگن
17:00
فاینورد
فاینورد
اکسلسیر
اکسلسیر
17:00
امن
امن
آژاکس
آژاکس
14:45
بردا
بردا
ویتسه
ویتسه
23:15
ویلم
ویلم
دن هاگ
دن هاگ
22:30
زوواله
زوواله
اوترخت
اوترخت
19:15
پی اس وی
پی اس وی
امن
امن
17:00
دن هاگ
دن هاگ
بردا
بردا
17:00
آلکمار
آلکمار
هراکلس
هراکلس
21:00
آژاکس
آژاکس
دن هاگ
دن هاگ
19:15
هراکلس
هراکلس
زوواله
زوواله
17:00
اوترخت
اوترخت
اکسلسیر
اکسلسیر
14:45
فاینورد
فاینورد
آلکمار
آلکمار
23:15
امن
امن
ویلم
ویلم
22:15
خرونینگن
خرونینگن
ویتسه
ویتسه
21:00
هیرنفین
هیرنفین
گرافسکپ
گرافسکپ
22:30
بردا
بردا