لیگ هلند

لیگ هلند

برنامه و جدول لیگ هلند به همراه برنامه بازی‌ها، نتایج زنده، بازی های باقیمانده و گلزنان لیگ هلند

برنامه بازیهای لیگ هلند

خرونینگن
خرونینگن
17:00
فورتونا سیتارد
 فورتونا سیتارد
ویتسه
ویتسه
17:00
گرافسکپ
گرافسکپ
هراکلس
هراکلس
17:00
اکسلسیر
اکسلسیر
آژاکس
آژاکس
17:00
اوترخت
اوترخت
زوواله
زوواله
17:00
وی‌وی‌وی-ونلو
وی‌وی‌وی-ونلو
ویلم
ویلم
17:00
امن
امن
آلکمار
آلکمار
17:00
پی اس وی
پی اس وی
فاینورد
فاینورد
17:00
دن هاگ
دن هاگ
هیرنفین
هیرنفین
17:00
بردا
بردا
امن
امن
17:00
خرونینگن
خرونینگن
دن هاگ
دن هاگ
17:00
ویلم
ویلم
وی‌وی‌وی-ونلو
وی‌وی‌وی-ونلو
17:00
ویتسه
ویتسه
گرافسکپ
گرافسکپ
17:00
آژاکس
آژاکس
اکسلسیر
اکسلسیر
17:00
آلکمار
آلکمار
 فورتونا سیتارد
فورتونا سیتارد
17:00
فاینورد
فاینورد
پی اس وی
پی اس وی
17:00
هراکلس
هراکلس
بردا
بردا
17:00
زوواله
زوواله
اوترخت
اوترخت
17:00
هیرنفین
هیرنفین
ویلم
ویلم
23:15
پی اس وی
پی اس وی
دن هاگ
دن هاگ
21:00
اکسلسیر
اکسلسیر
آژاکس
آژاکس
23:15
ویتسه
ویتسه
زوواله
زوواله
22:15
خرونینگن
خرونینگن
اوترخت
اوترخت
22:15
فورتونا سیتارد
 فورتونا سیتارد
بردا
بردا
21:00
فاینورد
فاینورد
آلکمار
آلکمار
23:15
هراکلس
هراکلس
هیرنفین
هیرنفین
22:15
وی‌وی‌وی-ونلو
وی‌وی‌وی-ونلو
گرافسکپ
گرافسکپ
21:00
امن
امن
پی اس وی
پی اس وی
19:15
دن هاگ
دن هاگ
خرونینگن
خرونینگن
17:00
آژاکس
آژاکس
 فورتونا سیتارد
فورتونا سیتارد
17:00
بردا
بردا
اکسلسیر
اکسلسیر
14:45
ویلم
ویلم
ویتسه
ویتسه
22:15
زوواله
زوواله
فاینورد
فاینورد
22:15
آلکمار
آلکمار
امن
امن
21:00
اوترخت
اوترخت
هراکلس
هراکلس
22:30
هیرنفین
هیرنفین
آژاکس
آژاکس
19:15
اکسلسیر
اکسلسیر
اوترخت
اوترخت
17:00
ویتسه
ویتسه
هیرنفین
هیرنفین
17:00
خرونینگن
خرونینگن
پی اس وی
پی اس وی
14:45
گرافسکپ
گرافسکپ
ویلم
ویلم
23:15
زوواله
زوواله
فاینورد
فاینورد
22:15
هراکلس
هراکلس
آلکمار
آلکمار
21:00
دن هاگ
دن هاگ
بردا
بردا
22:30
امن
امن
ویتسه
ویتسه
19:15
پی اس وی
پی اس وی
زوواله
زوواله
17:00
فورتونا سیتارد
 فورتونا سیتارد
امن
امن
14:45
هیرنفین
هیرنفین
دن هاگ
دن هاگ
23:15
اوترخت
اوترخت
هراکلس
هراکلس
23:15
بردا
بردا
ویلم
ویلم
22:15
آژاکس
آژاکس
خرونینگن
خرونینگن
21:00
اکسلسیر
اکسلسیر
گرافسکپ
گرافسکپ
21:00
آلکمار
آلکمار
فاینورد
فاینورد
23:15
هیرنفین
هیرنفین
پی اس وی
پی اس وی
21:00
زوواله
زوواله
امن
امن
23:15
آژاکس
آژاکس
 فورتونا سیتارد
فورتونا سیتارد
22:15
دن هاگ
دن هاگ
اکسلسیر
اکسلسیر
22:15
بردا
بردا
وی‌وی‌وی-ونلو
وی‌وی‌وی-ونلو
21:00
اوترخت
اوترخت
خرونینگن
خرونینگن
23:15
گرافسکپ
گرافسکپ
هراکلس
هراکلس
22:15
ویلم
ویلم
ویتسه
ویتسه
21:00
آلکمار
آلکمار
آژاکس
آژاکس
19:15
پی اس وی
پی اس وی
زوواله
زوواله
17:00
امن
امن
اوترخت
اوترخت
17:00
فاینورد
فاینورد
بردا
بردا
14:45
وی‌وی‌وی-ونلو
وی‌وی‌وی-ونلو
آلکمار
آلکمار
00:15
خرونینگن
خرونینگن
هیرنفین
هیرنفین
00:15
اکسلسیر
اکسلسیر
گرافسکپ
گرافسکپ
23:15
هراکلس
هراکلس
دن هاگ
دن هاگ
22:00
ویتسه
ویتسه
اکسلسیر
اکسلسیر
20:15
زوواله
زوواله
خرونینگن
خرونینگن
18:00
دن هاگ
دن هاگ
آلکمار
آلکمار
18:00
آژاکس
آژاکس
هراکلس
هراکلس
00:15
ویتسه
ویتسه
بردا
بردا
23:15
اوترخت
اوترخت
فاینورد
فاینورد
23:15
ویلم
ویلم
هیرنفین
هیرنفین
22:00
گرافسکپ
گرافسکپ
امن
امن
18:00
هراکلس
هراکلس
ویتسه
ویتسه
18:00
فاینورد
فاینورد
زوواله
زوواله
15:45
آلکمار
آلکمار
ویلم
ویلم
00:15
گرافسکپ
گرافسکپ
دن هاگ
دن هاگ
23:15
هیرنفین
هیرنفین
پی اس وی
پی اس وی
23:15
بردا
بردا
اوترخت
اوترخت
23:30
خرونینگن
خرونینگن
فاینورد
فاینورد
20:15
امن
امن
آژاکس
آژاکس
18:00
زوواله
زوواله
گرافسکپ
گرافسکپ
15:45
دن هاگ
دن هاگ
ویتسه
ویتسه
00:15
بردا
بردا
اکسلسیر
اکسلسیر
23:15
پی اس وی
پی اس وی
هیرنفین
هیرنفین
23:15
ویلم
ویلم
هراکلس
هراکلس
22:00
اوترخت
اوترخت
ویلم
ویلم
20:15
آلکمار
آلکمار
امن
امن
18:00
ویتسه
ویتسه
پی اس وی
پی اس وی
18:00
فاینورد
فاینورد
دن هاگ
دن هاگ
15:45
آژاکس
آژاکس
بردا
بردا
00:15
خرونینگن
خرونینگن
زوواله
زوواله
23:15
گرافسکپ
گرافسکپ
اوترخت
اوترخت
22:00
اکسلسیر
اکسلسیر
گرافسکپ
گرافسکپ
20:15
اوترخت
اوترخت
خرونینگن
خرونینگن
18:00
فاینورد
فاینورد
اکسلسیر
اکسلسیر
18:00
امن
امن
آژاکس
آژاکس
15:45
بردا
بردا
ویتسه
ویتسه
00:15
ویلم
ویلم
دن هاگ
دن هاگ
23:30
زوواله
زوواله
اوترخت
اوترخت
20:15
پی اس وی
پی اس وی
امن
امن
18:00
دن هاگ
دن هاگ
بردا
بردا
18:00
آلکمار
آلکمار
فاینورد
فاینورد
00:15
گرافسکپ
گرافسکپ
هراکلس
هراکلس
22:00
آژاکس
آژاکس
دن هاگ
دن هاگ
20:15
هراکلس
هراکلس
زوواله
زوواله
18:00
اوترخت
اوترخت
اکسلسیر
اکسلسیر
15:45
فاینورد
فاینورد
آلکمار
آلکمار
00:15
امن
امن
ویلم
ویلم
23:15
خرونینگن
خرونینگن
ویتسه
ویتسه
22:00
هیرنفین
هیرنفین
گرافسکپ
گرافسکپ
23:30
بردا
بردا
هراکلس
هراکلس
20:15
فاینورد
فاینورد
دن هاگ
دن هاگ
18:00
آلکمار
آلکمار
اکسلسیر
اکسلسیر
18:00
آژاکس
آژاکس
خرونینگن
خرونینگن
15:45
هیرنفین
هیرنفین
ویتسه
ویتسه
23:15
اوترخت
اوترخت
امن
امن
22:00
بردا
بردا
زوواله
زوواله
23:30
ویلم
ویلم
اوترخت
اوترخت
18:00
دن هاگ
دن هاگ
هیرنفین
هیرنفین
15:45
امن
امن
پی اس وی
پی اس وی
00:15
ویتسه
ویتسه
آلکمار
آلکمار
00:15
گرافسکپ
گرافسکپ
آژاکس
آژاکس
22:00
ویلم
ویلم
بردا
بردا
22:00
هراکلس
هراکلس
پی اس وی
پی اس وی
19:15
آژاکس
آژاکس
ویتسه
ویتسه
17:00
دن هاگ
دن هاگ
فاینورد
فاینورد
14:45
اوترخت
اوترخت
امن
امن
23:15
زوواله
زوواله
اکسلسیر
اکسلسیر
22:15
هیرنفین
هیرنفین
هراکلس
هراکلس
22:30
گرافسکپ
گرافسکپ
زوواله
زوواله
19:15
ویتسه
ویتسه
بردا
بردا
17:00
فورتونا سیتارد
 فورتونا سیتارد
اوترخت
اوترخت
17:00
امن
امن
هیرنفین
هیرنفین
17:00
هراکلس
هراکلس
آلکمار
آلکمار
14:45
فاینورد
فاینورد
آژاکس
آژاکس
23:15
خرونینگن
خرونینگن
ویلم
ویلم
23:15
اکسلسیر
اکسلسیر
دن هاگ
دن هاگ
21:00
پی اس وی
پی اس وی
فاینورد
فاینورد
19:15
بردا
بردا
ویتسه
ویتسه
17:00
آژاکس
آژاکس
هراکلس
هراکلس
17:00
آلکمار
آلکمار
خرونینگن
خرونینگن
14:45
زوواله
زوواله
اکسلسیر
اکسلسیر
22:15
دن هاگ
دن هاگ
پی اس وی
پی اس وی
22:15
ویلم
ویلم
امن
امن
22:30
گرافسکپ
گرافسکپ
آلکمار
آلکمار
19:15
ویتسه
ویتسه
هیرنفین
هیرنفین
17:00
فاینورد
فاینورد
ویلم
ویلم
14:45
هراکلس
هراکلس
زوواله
زوواله
23:15
پی اس وی
پی اس وی
بردا
بردا
23:15
اکسلسیر
اکسلسیر
گرافسکپ
گرافسکپ
21:00
خرونینگن
خرونینگن
آژاکس
آژاکس
21:00
امن
امن
هیرنفین
هیرنفین
19:15
ویتسه
ویتسه
امن
امن
17:00
آلکمار
آلکمار
فاینورد
فاینورد
17:00
اکسلسیر
اکسلسیر
اوترخت
اوترخت
14:45
زوواله
زوواله
هراکلس
هراکلس
23:15
دن هاگ
دن هاگ
بردا
بردا
21:00
گرافسکپ
گرافسکپ
خرونینگن
خرونینگن
22:30
ویلم
ویلم
هفته 1